Horia Nicolae Prioteasa

Cuget de copil
04 Aprilie 2017
Duhovnicia prea mi­nunaților sfinți, părinți bisericești și ierarhi erudiți copleșește înțelegerea noastră atât de mărginită, de multe ori obstrucționată de propria...
Tipsia fărădelegilor
21 Aprilie 2016
Promovarea răului a devenit tot mai pregnantă în lume și dată publicității în duhul învrăjbirii și al pizmuirii între oameni. Omul lumii actuale este copleșit de duhoarea...
Cămările conștiinței
04 Decembrie 2015
Cunoașterea sinelui este un proces anevoios, care necesită vreme prielnică nevoinței neîncetate de a‑L cunoaște mai întâi pe Hristos și prin aceasta propria...
Cei puternici, plecaţi-vă
27 Martie 2015
Duhul smerit adună duhovnicie şi sădeşte nădejde în sufletele celor care aud şi văd dincolo de ce se simte pământesc. Mai presus de orice este Blândul Hristos Domnul, Care S-a deşertat pentru a ne cuprinde şi a ne îmbrăţişa...
Cel dintâi
17 Septembrie 2014
Pe soleea care înalţă Altarul mai presus de tot şi de toate, preotul liturghisitor rosteşte cea mai frumoasă rugăciune a Ortodoxiei, care precedă momentul mult aşteptat, acela de a dărui oamenilor dumnezeiasca Împărtăşanie. Rugăciunea...
Când patul devine cruce
10 Iulie 2014
Chipul suferinţei trupeşti reprezintă neputinţa omului de a se exprima în deplinătatea funcţiilor vitale, în încrederea, în tonusul pe care-l conferă starea perfectă de sănătate, indiferent de vârstă, spaţiu sau timp....
Neghina necredinţei
11 Aprilie 2014
Capacitatea necru­ţă­torului şi vicleanului diavol poate fi ase­mănată cu o ve­ritabilă cavalerie, bine antrenată şi înarmată, devastatoare prin caracterul nemilos, barbară prin felul năprasnic cu care devorează creaţia lui...
Întru odihnă
01 Septembrie 2013
Firea omenească este chemată spre îndumnezeire, prin Cel Ce îndumnezeieşte, prin Hristos Iisus Domnul şi Dumnezeul nostru. Ea nu-şi va găsi liniştea de nu se va uni în chip tainic cu Hristos, ci va deveni stearpă de cele...
Ierarhia iubirii
15 Mai 2013
Dumnezeiasca iubire se manifestă neîncetat, având dimensiuni cosmice, cuprinzând întreaga lume văzută şi nevăzută. Că Dumnezeu este iubire ştie întreaga suflare omenească, şi chiar dacă cineva nu are...
Cine ţi-a spus ţie că eşti gol?
15 Martie 2013
Adam cel vechi, că­zut în păcatul neascultării de Dum­nezeu, s-a trezit în starea omului golit de frumu­seţea chipului celui dintâi zidit, prin care firea umană era curată asemenea pruncilor nepri­hă­niţi...
Căruţa cu arginţi
18 Ianuarie 2013
Printre gânduri şi şoapte, în zi sau în noapte, vrăjmaşul nostru diavolul, ucigătorul de suflete, vânează asemenea necuvântătoarelor fiare sălbatice, semănând putregai şi neghină în inimile şi minţile multor oameni. Vulnerabilitatea unei asemenea...
Înţelepciunea lui Lot
21 Octombrie 2012
Cu câteva mii de ani în urmă au existat în apropierea ţinutului Iordaniei două cetăţi, Sodoma şi Gomora, care au devenit renumite prin însăşi istoria lor. Lot, nepotul lui Avraam, s-a aşezat aici pentru a vieţui în pace, dar aceste locuri aveau a...
Misionari ai bunătăţii în mijlocul suferinţei
23 August 2012
Titlul acestui cuvânt aparţine Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rostit în contextul unor referiri cu privire la activitatea preoţilor de caritate, cărora le poartă de grijă în chip deosebit, atât prin rugăciune, cât şi prin implicarea...
Ferestre spre pieire
12 Iulie 2012
Astăzi ne confruntăm cu nenumărate forme de ispitire, prin lipsa pazei uşilor voinţei, raţiunii şi sentimentului nostru, iar cele mai periculoase sunt cele care intră sub acoperişul caselor noastre, ferestre spre pieire. Priveliştile urâciunii...
Căldările egiptene
21 Iunie 2012
În Vechiul Testament aflăm de episodul legat de prezenţa evreilor în pustia Egiptului timp de 40 de ani. Nemulţumirile acestora erau permanent argumentate din punct de vedere trupesc şi niciodată din cel duhovnicesc. După minunea pogorârii manei...

Arhivă ediții

Contactează-ne!