Dumnezeu sau duhul lumii

În Evanghelia care se citește în Bisericile noastre ortodoxe în Du­minica a 3‑a după Rusalii se vorbește în textul de la Matei, ca­pitolul al VI‑lea, versetele 22‑33, despre grijile vieții. De fapt, este o parte din Predica de pe munte rostită la începutul activității sale me­sianice de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Versetul 24 din capitolul 6 al acestei pericope evanghelice de la Matei se remarcă ca o paradigmă a omului zilelor noastre, deoarece Hristos spu­ne: „Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui; nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui mamona” (Mt. 6, 24). Întrebarea oricărui cititor al textului de mai sus este, în mod logic, ci­ne este mamona? Răspunsul îl găsim în sinteza comentariilor patristice a pericopelor evanghelice din cursul anului bisericesc cunoscută sub numele „Cazania“. Referindu‑se la acest verset, aflăm din această carte că „mamona este un cuvânt sirian, care înseamnă bo­gă­ție, vistierie cu bani câștigați în mod necinstit. Asemenea bani sunt so­cotiți de poporul nostru ochiul dracului, când se spune că banul este ochiul dracului, fiindcă banii sunt prima ispită a diavolului pentru oameni”.

Pornind de la această explicație a cuvântului mamona, putem foar­te ușor identifica starea de lucruri a societății consumiste în care trăim. Duhul lui mamona în zilele noastre este atât de răspân­dit în toate straturile societății, încât pare că se identifică cu aceasta. Lu­mea în care trăim își înțelege existența prin prisma profitului prin ori­ce mijloc fără a mai ține seama de reperele moralei creștine. De a­ce­ea, omul de astăzi este pus în fața unei alegeri tranșante și definito­rii pentru existența sa veșnică: Dumnezeu sau lumea aflată sub du­hul lui mamona? Unii vor spune că poți să fii și cu Dumnezeu, și cu duhul lumii. Răspunsul pentru aceștia este foarte clar în textul pre­zentat mai sus de la Matei capitolul 6, versetul 24, că nu poți sluji la doi stăpâni. De aceea, astăzi mai mult ca oricând, cei care aleg să Îi slujească cu toată ființa lui Dumnezeu sunt adevărați mărturisitori ai credinței în timpul când oamenii trăiesc sub imperiul hedonismului și al căpătuielii indiferent de consecințe. Mai are poporul o vorbă în­țeleaptă că banii nu aduc fericirea, iar unii pervertiți de puterea ba­nului din timpul nostru au completat‑o în chip ironic că o întrețin. A­nalizând această expresie și pervertirea ei contemporană, ne dăm sea­ma de profunzimea fenomenului secularizării care marchează so­cietatea. Dacă înțelepciunea populară cimentată în secole de ex­pe­ri­en­ță poate fi luată în râs prin apostrofări „șmechere” atunci, cu atât mai mult, orice valoare morală care oferă omului alte perspective de­cât cele consumiste îl fac pe acesta să le ia în derâdere. Din nefericire, în lumea noastră tot mai mulți trec valorile nu prin suflet, ci prin bu­zunar. Astăzi, omul nu mai este valorizat pentru frumusețea sufletu­lui, pentru bunătate, pentru desăvârșire spirituală, ci prin numărul de zerouri aflate în conturi în diferite paradisuri fiscale pe mapamondul globalizat. Astfel, mulți îl slujesc, fără să își dea seama, pe mamona și inevitabil nu Îl mai slujesc pe Dumnezeu și atunci ne stă înainte un alt cuvânt al Domnului: „Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el, când va veni întru slava Tatălui Său cu sfinții îngeri” (Mc. 8, 38). Aviz amatorilor de profit, indiferent de con­secințe morale! Nu poți să Îi întorci spatele lui Dumnezeu și să faci tot răul din lume ca să îți fie ție „bine” indiferent de suferința și răul pro­vocat celorlalți și să crezi că nu vei suporta nici o consecință. A­ceasta nu poate fi alta decât pierderea sensului existenței omului în lumea aceasta, și anume: Împărăția cerurilor și viața veșnică. De a­ce­ea, să căutăm „mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga” nouă (Mt. 6, 33).


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!