Repere şi idei
Semne de speranţă în vreme de suferinţă - Lucrarea Bisericii în societate în anul 2012

Semne de speranţă în vreme de suferinţă - Lucrarea Bisericii în societate în anul 2012

Sorinvasile Tancău, 26 Martie 2013

În Duminica Or­to­do­xiei, când Biserica îşi cinsteşte podoabele sale, la Catedrala patriarhală din Bucureşti a fost prezentată apariţia editorială a celui de-al V-lea volum din seria „Lucrarea Bisericii în societate“, intitulat Semne de spe­ranţă în vreme de suferinţă, al Preafericitului Părinte Pa­tri­arh Daniel, publicat la Editura Basilica a Patriarhiei Române. Conţinutul complex al acestui volum, prezentat în 565 de pa­gini, necesită o lectură atentă din partea cititorilor datorită profunzimii ideilor exprimate. Titlul foarte sugestiv ne pre­zin­tă tuturor motive de nădejde şi o notă de optimism faţă de mo­dul în care societatea ro­mâ­neas­că trece printr-o criză economică extinsă la nivel mondial. Semnele de speranţă sunt prezentate sub forma a trei idei principale, pe care acest bogat volum, ilustrat cu fotografii color de la evenimentele majore ale Bisericii Ortodoxe Române, precum şi ale unor perso­nalităţi le subliniază.

Prima idee o reprezintă pre­zenţa Preafericirii Sale în mij­locul poporului binecredincios şi a preoţilor vrednici ai sfintei Biserici, în cadrul sfinţirilor lăcaşurilor de cult, atât din Ar­hi­e­piscopia Bucureştilor, cât şi din ţară, în timpul vizitelor ca­no­nice şi pastorale efectuate. Ac­tele de sfinţire, pastoralele şi scrisorile irenice prezentate în această lucrare evidenţiază deplin lucrarea liturgică şi pastorală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Cea de a doua idee evi­den­ţia­ză activitatea misionară şi culturală a Întâistătătorului Bi­se­ricii Ortodoxe Române. Ca­pitolele Mesaje, Cuvântări şi Con­doleanţe ilustrează implicarea social-filantropică a Bi­se­ri­cii Ortodoxe Române în societatea contemporană. În anul 2012, un an consacrat de către Sfântul Sinod Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, grija părintească a Prea­fe­ri­ci­tului Părinte Patriarh Daniel a fost manifestată constant prin construirea şi sfinţirea unui Centru de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie Tau­ma­tur­gul“ şi prin aducerea din Grecia cu ocazia hramului Catedralei patriarhale, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, a moaştelor Sfântului Ierarh Nec­tarie de la Eghina. Nu în ultimul rând, cuvintele de mân­gâiere adresate celor aflaţi în suferinţă, precum şi me­sa­jele adresate unor personalităţi sau instituţii oglindesc strădania Preafericitului Părinte Pa­triarh Daniel pentru turma încredinţată spre păstorire.

Cea de-a treia idee principală a cărţii o reprezintă re­la­ţia de prietenie şi deschidere a Bisericii Ortodoxe Române faţă de celelalte Biserici Or­to­doxe surori şi faţă de alte culte creş­tine. Mesajele adresate în­tâi­stă­tă­torilor Bisericilor Or­to­do­xe şi cuvântările din ca­drul unor simpozioane sau con­fe­rin­ţe internaţionale ne arată tuturor grija Prea­fe­ricitului Pă­rinte Patriarh Daniel pentru responsabilitatea eclesială a clerului şi con­ştiinţa misionară a mirenilor cu scopul creşterii du­hov­niceşti şi dinamizării vieţii comunităţilor.

Acest volum reprezintă rodul unei bune cooperări intersectoriale existente între Edi­tu­rile Patriarhiei Române, Ca­bi­netul Patriarhului, „Ziarul Lu­mina“ şi Tipografia Cărţilor Bisericeşti, constituind o po­doa­bă pentru bibliotecile de teo­lo­gie, pentru intelectuali, un reper pentru ostenitorii din mass-media bisericească, precum şi hrană spirituală pentru credincioşi. Apariţia prezentului volum reprezintă un prinos pe care slujitorii din Ad­mi­nis­traţia Patriarhiei Române îl oferă la aniversarea, în Du­mi­nica Ortodoxiei, a celor 23 de ani de arhierie a În­tâi­stă­tătorului Bisericii Ortodoxe Române.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!