Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×
Acasa Actualitate religioasă Regionale Moldova Proiectul „Alege şcoala!“, în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Proiectul „Alege şcoala!“, în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Un articol de: Constantin Naclad - 28 Mai, 2016

Din luna martie pâ­nă în luna noiembrie a anului 2015, pentru o perioadă de 9 luni, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în parteneriat cu Patriarhia Română, a derulat Proiectul „Alege şcoala!“, în 15 judeţe ale ţării, în 4 regiuni de dezvoltare – Nord-Est, Bucu­reşti – Ilfov, Sud Muntenia şi Sud-Est, din mediul rural şi urban de la nivelul învăţământului preuniversitar, cu preponderenţă din zone foste industrializate, în care rata şomajului depăşeşte cu 20% media existentă la nivel naţional şi care sunt izolate, lipsite de mijloace de comunicaţii şi infrastructura este slab dezvoltată. Înfiinţa­rea, dezvoltarea şi consolidarea unei reţele regionale pentru îmbunătăţirea educaţiei prin înfiinţarea unui număr de 50 de centre educaţionale inovati­ve „Alege şcoala!“în patru re­gi­uni de dezvoltare cu o abor­da­re preventivă prin furni­za­rea serviciilor de consiliere şi a­sistenţă educaţională.

Obiectivul general al proiectului „Alege şcoala!“ l-a constituit elaborarea şi implemen­ta­rea unui plan de acţiune şi mă­suri la nivel multiregional pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi men­ţinerea în sistemul de edu­caţie a persoanelor expuse a­ces­tui risc, precum şi dezvol­ta­rea unor acţiuni remedial co­rec­tive pentru persoane care au părăsit timpuriu şcoala. Am avut în vedere totodată progra­mele inovative de tip orientare şi consiliere, sprijin financiar pen­tru elevi şi campanii de con­ştientizare. Operaţiunile au ur­mărit să asigure creşterea accesului la educaţie, reducerea ab­senteismului, creşterea moti­vaţiei pentru învăţare şi ră­mânerea în sistemul de edu­ca­ţie pentru persoanele care sunt expuse riscului de a părăsi timpu­riu şcoala, prin dezvoltarea u­nor soluţii alternative de tip Şcoa­la de vară/duminică în ca­drul unor centre înfiinţate într-­un parte­ne­riat comunitate-şcoală.

Dezvoltarea activităţilor de tip „şcoală de vară sau şcoală de duminică“

Ca şi obiective specifice am avut în vedere:

- Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţea regională pentru îmbunătăţirea educaţiei prin înfiinţarea unui număr de 50 de centre educaţionale ino­va­tive „Alege şcoala!“în patru regiuni de dezvoltare cu o abordare preventivă prin furniza­rea serviciilor de consiliere şi a­sis­tenţă educaţională.

- Crearea şi dezvoltarea în cadrul acestei reţele a unui parteneriat între şcoli şi insti­tu­ţiile locale, inclusiv prin dezvol­ta­rea unei reţele virtuale, în ve­derea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala.

- Dezvoltarea activităţilor de tip „şcoală de vară/duminică“ pentru un număr de 750 de e­levi provenind din regiunile spe­cifice, în special pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile şi familiilor acestora şi sprijinirea participării a­cestora în mod regulat la activităţile educaţionale specifice vârstei lor, pentru achiziţia com­petenţelor-cheie, necesare menţinerii în educaţie, inclusiv sprijinul financiaracordat pă­rin­ţilor acestora şi consiliere pen­tru a înţelege importanţa e­du­caţiei şi a intervenţiei timpurii, precum şi rolul lor în e­ducaţia copiilor. Se vor organiza sesiuni de tabără şi concursuri în sprijinul acestui o­biectiv.

- Dezvoltarea şi furnizarea u­nui program cu caracter co­rec­tiv/remedial de tip „şcoală după şcoală“ pentru 750 de copii, îndeosebi pentru cei a­par­ţinând grupurilor vulnerabile, prin organizarea de grupe pentru citire şi calcul matema­tic. În cadrul programului tip after school vor fi oferite şi sesiuni de educaţie remedială, meditaţie, servicii de orientare, îndrumare, consiliere şi sprijin financiar.

- Furnizarea unui program fle­xibil de educaţie de tip „a doua şansă“ pentru o perioadă de 5 luni prin care se urmă­reş­te do­bân­direa competenţelor de bază şi dezvoltarea abilităţilor perso­nale pentru un grup de 100 de per­soane cu vârsta sub 18 ani care au părăsit timpuriu şcoala.

- Organizarea a 2 campanii de creştere a gradului de conştientizare în regiunile specifice în vederea informării, conştien­ti­­zării, valorificării şi disemi­nă­rii informaţiilor privind pro­iec­tul şi rezultatele acestuia, a­dre­sate familiilor şi comu­ni­tăţilor, în legătură cu riscurile pe termen lung pe care le re­pre­zintă marginalizarea, nein­te­grarea şcolară şi socială.
Promovarea valorilor creştine în vederea sporirii motivaţiei educaţionale

Grupul ţintă al proiectului şi rezultatele adiacente au cu­prins un număr de participanţi la programe de educaţie de tip „a doua şansă“ 100 copii, iar ponderea absolvenţilor de programe de educaţie de tip „a doua şansă“ a fost de 99%.

Dotarea celor 50 de centre înfiinţate în proiect cu materiale consumabile şi aparatură pentru activităţi a fost în valoa­re de aproximativ 36.000 RON fiecare, cu un total dotare centre de 1.800.000 RON. Numă­rul de copii şi părinţi participanţi la activităţile din proiect (Şcoala de duminică, concursuri, tabere etc.) a fost de 947 de copii şi 571 părinţi. Anga­ja­rea unui număr de 50 de preoţi responsabili de centre şi a unui număr de 50 de profesori colaboratori pentru centrele „Alege şcoala!“. În total au fost angajate 137 de persoane 50 de preoţi şi 87 profesori. Echipa totală a proiectului a însumat un număr de 168 persoane angajate. De asemenea s-au acordat subvenţii, ajutoare şi premii pentru copiii implicaţi în program (ajutoare financiare pentru 850 de copii în valoare de 425 RON lunar de copil, timp de 5 luni, subvenţii pentru cei 100 de copii din programul a doua şansă în valoare de 400 RON lunar timp de 5 luni, premii diferite în concursurile din tabere şi centre constând în cărţi, aparate electronice, biciclete, trening etc ) în valoare totală de 2.335.700 RON. Toto­dată, toţi cei 850 de copii au participat în tabere de vară.

Având în vedere că o bună parte dintre copiii participanţi la acest program sunt afectaţi de pericolul abandonului şcolar, din cauza lipsei de motiva­ţie pentru a rămâne în siste­mul educaţional, precum şi a lip­sei de perspectivă, ideea pro­iectului „Alege şcoala!“ implică promovarea valorilor creştine în vederea sporirii motivaţiei e­du­caţionale. El a fost construit pe obiectivele programului „Hris­tos împărtăşit copiilor“, care sunt: editarea şi publica­rea unor ghiduri de cateheză bi­blică pentru copiii cu vârste cuprinse între 6-17 ani, însoţite de ghidurile catehetului, care să fie apoi distribuite şi puse în aplicare la nivelul fiecărei parohii din Biserica Ortodoxă Română, pregătirea preoţilor şi profesorilor/cateheţilor pentru folosirea ghidurilor şi organizarea activităţii catehetice la ni­velul fiecărei parohii.

În contextul socio-economic actual, proiectul „Alege şcoala!“ a fost extrem de binevenit dacă ţinem  cont de faptul că în Ro­mânia ultimilor ani fenomenul de părăsire timpurie a şcolii tinde să se amplifice. El este favorizat  de accentuarea sără­ciei în zonele rurale, de lipsa pe perioade extinse de timp a  părinţilor plecaţi la muncă în străinătate - ceea ce scade foar­te mult coeziunea familiei -, dar mai ales a lipsei unui sistem de valori sănătos, care să contribuie decisiv la cultivarea motivaţiei de a frecventa şcoa­la. Biserica Ortodoxă, prin va­lo­rile spirituale pe care le promo­vea­ză,  este un factor care nu poate lipsi din actul educativ şi filantropic şi poate întări moti­va­ţia educaţională într-un mod în care alte instituţii nu o fac.

Taberele de vară, un prilej de a identifica şi combate factorii psihologici de risc pentru abandonul şcolar

Tezaurul axiologic creştin dăruit copiilor şi tinerilor prin actul catehetic nu oferă doar o edificare teologică şi duhovni­cească, ci poate contribui decisiv şi la iniţierea şi la cultivarea motivaţiei educaţionale şi la conturarea profilului psiho-social al copiilor. Din acest motiv numărul mare al beneficiarilor proiectului participă la activi­tăţi catehetice, de tip „Şcoală de duminică“ şi „Şcoală după şcoală“, organizate în fiecare parohie, la taberele de vară şi la concursuri de creaţie.

În cadrul taberelor de crea­ţie a apărut ideea efectuării u­nor cercetări ştiinţifice cu sco­pul identificării şi combaterii factorilor psihologici de risc pen­tru abandonul şcolar.

Rezultatele unei astfel de e­va­luări pot constitui un fundament al unor proiecte viitoare şi o justificare a prezenţei Bise­ricii în spaţiul educaţional şi social într-o manieră acceptată de cei care au nevoie de aceste justificări.

Rezultatele obţinute au re­pre­zentat un sprijin substan­ţial şi necesar celor sincer şi serios implicaţi în prevenirea a­bandonului şcolar şi implicit în identificarea de soluţii eficiente şi imediate de reducere a acestuia. Totodată, ele se constituie într-un puternic argument în fa­voarea unei împreune-lu­crări, între Biserică şi comunitatea ştiinţifică, concretizate prin­tr-un tandem funcţional, via­bil şi realist: preot-psiholog-pedagog. De altfel, această ini­ţia­tivă s-a concretizat prin protocolul de colaborare dintre Pa­tri­arhia Română, Fundaţia World Vision România, Uni­ver­si­tatea Babeş-Bolyai - prin Fa­cul­tatea de Psihologie şi Ştiin­ţele Educaţiei -, elaborat şi datorat participării depline din par­tea profesorului univ. dr.  Adrian Opre de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele E­ducaţiei din Cluj-Napoca, care, împreună cu o echipă de studenţi doctoranzi şi masteranzi de la aceeaşi facultate, s-a implicat în monitorizarea şi eva­luarea psihologică a celor a­proa­pe 10.000 de copii participanţi în taberele de creaţie „Licăr de lumină“.

Studiile şi rapoartele de specialitate confirmă faptul că fle­xibilizarea programelor de ti­pul „A doua şansă“ în care să fie implicate deopotrivă şcoala, familia şi comunitatea (implicit Biserica) reduc considerabil fac­torii de risc în abandonul şco­lar şi cresc şansele reinte­grării copiilor aflaţi în abandon şcolar.

Lumea  copilăriei cu valorile sale oferă elevilor posibilităţi de a crea în diferite domenii, de a-şi dezvolta imaginaţia, aptitudinile şi talentul. Prin concursul de creaţie „Alege şcoala!“ am dorit să înţelegem această lume, să cunoaştem mai bine preocupările, interesele şi aspiraţiile generaţiilor actuale de elevi şi să oferim şansa ca acestea să fie evidenţiate şi fructificate.

Pe lângă acei factori interni, trăsături înnăscute  (vârstă, temperament, gen, stare generală de sănătate), factorii interni dobândiţi (valori, credin­ţe, cunoştinţe, imagine despre sine, despre lume, convingeri legate de eficienţa personală etc.) exercită aceeaşi presiune motivaţională asupra elevilor.

Scopurile acestui concurs au fost: potenţarea aptitudinilor şi competenţelor sociale ale copiilor înscrişi în proiect; identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice (literare şi de dezvoltare a interesului pentru lectură şi pentru creaţie literară), plastice (desen, fotografie), teologice, de comunicare şi organizare etc.; cunoaş­terea, afirmarea şi stimularea potenţialului social, artistic, plastic, teologic şi de comunicare al elevilor din clasele I-VIII; conştientizarea rolului educaţiei în viaţa unui copil şi a posibilităţilor pe care le oferă aceasta pentru integrarea în viaţa socială; prevenirea abandonului scolar si a delincvenţei juvenile; integrarea copiilor în viaţa şcolară şi combaterea  a­bandonului şcolar prin reabili­tarea socio-emoţională şi comportamentală a elevilor participanţi la programele catehetice; asigurarea educaţiei morale de bază necesară fiecărui copil.

A fost încurajată cultivarea talentului fiecărui copil, concursurile cu premii stimulân­du-i şi contribuind la conştientizarea rolului învăţăturii şi răs­plătirea efortului depus pen­tru obţinerea rezultatelor meritorii.

„Alege şcoala!“ reprezintă un proiect cu ecouri profund naţionale şi internaţionale (s-au înregistrat prin mijloacele media şi internet peste 15.000 de preluări în presă a evenimentelor desfăşurate în proiect prin articole şi intervenţii scri­se şi peste 700.000 de postări pe internet pe diferite canale bloguri, site-uri dedicate sau alte mijloace), prin calitatea activităţilor şi informaţiilor trans­mise numărului impresionant de copii participanţi, im­pli­carea performantă a membrilor echipei de proiect şi a par­te­nerilor. Toate acestea ge­nerează efecte multiplicatoare pe termen lung de cunoaştere şi implementare interculturală a rezultatelor proiectului în spa­ţiul european din care facem parte.

Proiectul „Alege şcoala!“ în date statistice

Sumarizând datele din toate cele patru ediţii ale proiectului „Alege şcoala!“, putem concluziona sintetic următoarele:

Grupul ţintă înregistrat şi monitorizat cuprinde 31.954 copii vulnerabili la care se adau­gă un număr cel puţin egal de copii care au beneficiat indirect (în sensul în care nu au fost înregistraţi) de activi­tăţile proiectului, 1.808 părinţi înregistraţi la care se adaugă cel puţin 30.000 de părinţi be­neficiari neînregistraţi care s-au bucurat de beneficiile proiec­te­lor, 11.790 copii participanţi la tabere şi organizarea unui nu­măr de 295 sesiuni de tabără, 3363 de parohii implicate din cuprinsul întregii ţări, 247 sesiuni de formare pentru preoţi, 127 profesori angajaţi în pro­iect, 103 centre educaţional inovative înfiinţate, 2 reţele virtuale create în proiecte, 106 per­soane acreditate ca „lucră­tor de tineret“, crearea a două cursuri de formare pentru preoţi, a unui toolkit în 7 mo­dule pentru activităţi cu copiii, a unui curs de formare pentru ocupaţia „lucrător de tineret“ şi a unui volum de modele catehetice. Ca şi beneficii s-au acordat un număr de 33.488 de premii în cadrul concursurilor organizate în toate cele patru pro­iecte cu o valoare ce depă­şeş­te 4.000.000 RON şi, de ase­menea, s-au acordat 11.800 pre­mii în cadrul taberelor pentru fiecare copil participant, ajutoare financiare lunare pentru familiile cu dificultăţi în a-şi întreţine copiii în cuantum de 2075 familii cu o valoare de 300 RON lunar, subvenţii pentru copiii participanţi la programul „a doua şansă“ în cuantum de peste 400 RON lunar pentru 418 copii. La acestea se adaugă alte numeroase bene­ficii acordate centrelor înfiin­ţate, coordonate de preoţii responsabili angajaţi în proiect (103 centre) împreună cu şcolile partenere. De asemenea, publicarea unui studiu, rezultat a cercetării realizate în proiect, intitulat „Studiu psihologic complex şi integrat asupra factorilor de risc ai abandonului şcolar“Una din concluziile acestui sudiu remarcă: „În fapt, rezultatele obţinute aici vin să consolideze importanţa educa­ţiei moral-religoase ca factor facilitator în adaptarea eficientă a programelor de consiliere şi asistenţă psihoeducaţională la particularităţile culturale şi socioeconomice ale spaţiului nostru geografic. Altfel spus, ele pro­bează, încă o dată, rolul-cheie al educaţiei moral-religi­oa­se în tandem cu dezvoltarea competenţelor psihosociale în pregătirea tinerilor pentru via­ţă. Echipaţi astfel, copiii şi tinerii vor face faţă cu succes provocărilor unui mediu educaţional şi mai apoi celui profesional, care şi-au dovedit deopotrivă şi redundant versatilitatea“.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, toa­te acestea au fost posibile cu o e­chi­pă de oameni dedicaţi, ca­re au crezut în aceste proiecte, în va­loarea lor pentru educaţia co­pii­lor, dar şi pentru fiecare dintre noi.

Recunoştinţă din partea Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei

În ziua de 25 mai 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Teo­fan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a acordat echipei de implementare a proiectului  distinc­ţii de vrednicie pentru munca depusă în proiect,  într-o ceremonie organizată la Re­şedinţa mitropolitană.

Proiectul „Alege şcoala!“  re­prezintă o împlinire a tuturor celor care au crezut în el şi au dăruit din sufletul lor toată dragostea jertfelnică izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu şi sădită în inima copiilor, care au nevoie de ea. Nu există bucurie mai mare decât să faci un copil fericit atunci când este privat de dragoste, posibilităţi materiale şi prietenie. Am descoperit copii cu poveşti de viaţă incredibile, care nu au mai fost niciodată cu autobu­zul, nu au mai văzut blocuri sau au tresărit de bucurie la atingerea unor cărţi şi crearea unei icoane. Toate acestea şi încă multe altele nespuse poate îndeajuns, dar simţite şi trăite cu Dumnezeu în suflet ne-au încurajat şi ne-au dat puterea şi voinţa de a merge mai departe, de a continua cu noi pro­iecte „Alege şcoala!“.