Educaţie
Recompensații pentru stoparea abandonului şcolar

Recompensații pentru stoparea abandonului şcolar

Oana Nistor, 04 Ianuarie 2017

Din 2017, la gradaţiile de merit vor avea acces nu doar cadrele didactice care obţin rezultate notabile la olimpiade sau care sunt autori de carte, ci şi profesorii care depun eforturi susţinute în materie de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi în proiecte de promovare a incluziunii şcolare.

Gradaţia de merit acordată în învăţământul preuniversitar va fi obţinută începând cu sesiunea 2017 după alte criterii decât cele de până acum, potrivit ordinului semnat recent de ministrul educaţiei, Mircea Dumitru, privind metodologia şi criteriile de acordare a acestui stimulent financiar. Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii alocate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să contribuie la consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune.

„Prin metodologia la gradația de merit întoarcem atenția și către efortul tuturor acelor profesori care, zi de zi, își dedică timpul pentru copiii din medii dezavantajate, cei cu cerinţe educaţionale speciale sau cu alte dificultăți de învățare. Altfel spus, deschidem cu adevărat competiția pentru gradația de merit și pentru cadrele didactice fără premii la olimpiade, dar cu rezultate reale în prevenirea abandonului sau educarea copiilor cu ce­rințe educațio­nale speciale”, a declarat ministrul Mircea Dumitru.

În acest sens, metodologia precizează în mod explicit că la concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, care în perioada 1 septembrie 2011 - 31 august 2016 a avut perfor­manțe deosebite în prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlare incluzive.

Pentru a obține gradația de merit sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activități complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte), activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 puncte) și contribuția la dezvoltarea instituțională (5 puncte). „În cadrul criteriului activităților complexe cu valoare instruc­tiv-edu­cativă vor fi punctate și rezultatele deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale și cu alte dificultăți de învățare, precum și inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, se pot acorda puncte pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, după cum se detaliază într-un comunicat al Ministerului Educaţiei.

Personalul didactic din învă­ță­mânt care beneficiază de grada­ție de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs. Numărul maxim de gra­dații ce pot fi acordate reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului școlar.
Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017, cuantumul acesteia reprezentând un plus de 25% la salariul de bază.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!